Podsumowanie zadań związanych z przebudową i remontami dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego w 2020 roku

Materiał informacyjny Powiatu Buskiego

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. Powiat Buski przebudował i wyremontował łącznie 16,481 km dróg powiatowych. Koszt realizacji zadań przebudowy i remontów dróg powiatowych wyniósł
10 585 549,33 zł, w tym 50% dofinansowania z budżetu państwa w kwocie
5 292 774,00 zł oraz 50% środków własnych Powiatu Buskiego oraz Gmin Powiatu Buskiego w kwocie 5 292 775,33 zł.

Przebudowana droga powiatowa Chmielnik - Stopnica w miejscowości Stopnica, na zdjęciu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały wykonane następujące odcinki dróg powiatowych:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m” w miejscowości Rzeszutki o wartości 336 895,03 zł, w tym udział Gminy Gnojno to ponad
84 000 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145 T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m” w miejscowości Pacanów o wartości 312 960, 46 zł, w tym udział Gminy Pacanów to ponad 78 000 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 dł. 1151 m” w miejscowości Pacanów o wartości 724 092,21 zł, w tym udział Gminy Pacanów to około 180 000 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica od km 4+518 do km 4+702 dł. 184 m” w miejscowości Świniary o wartości 117 095,43 zł, w tym udział Gminy Solec – Zdrój to prawie 30 000 zł.

„Remont drogi powiatowej Nr 0099T Zborów - Włosnowice - Świniary - Trzebica od km 4+702 do km 4+970 dł. 268 m” w miejscowości Świniary o wartości 234 623,20 zł, w tym udział gminy Solec – Zdrój to ponad 58 000 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4,170km” w miejscowości Janina i Kołaczkowice o wartości 2 571 231,74 zł, w tym udział gminy Busko-Zdrój to ponad 640 000 zł.

Przebudowana droga powiatowa Chmielnik - Stopnica w miejscowości Kołaczkowice, na zdjęciu Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 21+000 do km 25+680 dł. 4,680 km” w miejscowości Szczytniki, Skrobaczów, Stopnica o wartości 2 788 349,66 zł, w tym udział gminy Stopnica to prawie 700 000 zł.
„Przebudowa drogi Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki - Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665 m” w miejscowości Janina o wartości 890 696,91 zł, w tym udział Gminy Busko – Zdrój to ponad 210 000 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy - Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m” w miejscowości Niziny o wartości 1 525 757,36 zł, w tym udział Gminy Tuczępy to ponad 380 000 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1,335 km" w miejscowości Skrobaczów o wartości 579 899,54 zł, w tym udział Gminy Stopnica to ponad 140 000 zł.
„Remont drogi powiatowej Nr 0079T Biskupice - Jurków - Ludwinów od km 1+800 do km 3+870 dł. 2070 m” w miejscowości Jurków o wartości
503 947,79 zł, w tym udział Gminy Wiślica to ponad 120 000 zł.

W dniu 12 listopada 2020 roku odbył się ostatni odbiór drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica. Odcinek drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 oraz od km 21+000 do km 25+680 wraz z łączącą się z nimi drogą powiatową Nr 0052T Widuchowa - Ruczynów - Skrobaczów oraz drogą powiatową Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki - Janina daje łącznie 11,850 km przebudowanych odcinków dróg.
Wykonane prace drogowe polegały na przebudowie istniejących zniszczonych nawierzchni do normatywnych szerokości pasów ruchu. Na całej długości odcinków dróg zostały ścięte i uzupełnione pobocza o szer. 0,75 m i 1,00 m wraz z utwardzeniem kruszywem kamiennym grubości 10 cm. Przebudowano istniejące skrzyżowania, na których wykonano korektę łuków poziomych wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego i nadano normatywne spadki. Na przebudowanych nawierzchniach została ułożona warstwa wyrównawcza oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, a na poszerzeniach jezdni ułożono geosiatkę. Wykonano odmulenie rowów wraz z wykonaniem zjazdów do posesji i do pól. Zostały poszerzone istniejące przepusty pod koroną drogi z kręgów betonowych wraz ze ściankami czołowymi. Przy istniejących przystankach autobusowych wykonano perony przystankowe. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano nowe oznakowanie poziome linia P-17 i ustawiono nowe znaki drogowe. W miejscowości Pacanów wykonano nowe chodniki z kostki betonowej.
W miejscowościach Janina, Kołaczkowice i Stopnica zostały wykonane aktywne oznakowanie przejść dla pieszych. Ponadto w miejscowości Stopnica zostały wykonane miejsca postojowe wraz z odwodnieniem oraz został przebudowany chodnik.

Władze samorządowe Powiatu Buskiego składają serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc oraz wsparcie przy realizacji w/w inwestycji, a także pomoc finansową Wojewodzie Świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi oraz przedstawicielom Gmin: Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko – Zdrój Waldemarowi Sikorze, Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pawłowi Zagai, Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica Ryszardowi Zychowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów Wiesławowi Skopowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica Jarosławowi Jaworskiemu, Wójtowi Gminy Solec-Zdrój Adamowi Pałysowi, Wójtowi Gminy Gnojno Zbigniewowi Janikowi oraz Wójtowi Gminy Tuczępy Markowi Kaczmarkowi. Mamy nadzieję, iż tak owocna współpraca przyniesie efekty również w latach następnych.

Na wyremontowanej drodze w miejscowości Kołaczkowice w gminie
Busko-Zdrój

Aktywne przejście dla pieszych w miejscowości Stopnica

Autor zdjęć Tadeusz Sempioł

Dodaj ogłoszenie